JORDAAN, WADI AL KHARRAR, 21 MAART 2000

GEBED, UITGESPROKEN DOOR PAUS JOHANNES PAULUS II

In het Evangelie van Lucas lezen we: "het woord van God kwam over Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn; daarop begon hij in heel de streek rond de Jordaan op te treden en een doopsel van bekering te preken tot vergeving van zonden" (3,3). Hier, aan de Jordaan, waar beide oevers door vele pelgrims bezocht worden om de Doop van de Heer te vereren, verhef ook ik mijn hart in gebed:
 

Eer aan U, o Vader, God van Abraham, Isaac en Jacob!

U zond uw dienaren de Profeten 
om uw woord van getrouwe liefde te spreken en roept uw mensen tot bekering. 
Aan de oevers van de rivier de Jordaan, 
verhief U Johannes, de Baptist, 
een stem die roept in de woestijn 
gestuurd naar alle streken van de Jordaan 
om de weg van de Heer te bereiden, 
om de komst van Jezus aan te kondigen. 

Eer aan U, o Christus, Zoon van God! 

U kwam naar het water van de Jordaan 
om U door Johannes te laten dopen. 
Boven U daalde de Heilige Geest 
neer in de gedaante van een duif. 
Boven U opende de hemel zich 
en de stem van de Vader sprak: 
"Dit is mijn Zoon, de Welbeminde!" 
Van de rivier gezegend door Uw aanwezigheid 
ging U verder om niet alleen met water te dopen, maar met vuur en de Heilige Geest. 

Eer aan U, o Heilige Geest, Heer en Gever van het Leven!

Door Uw macht is de Kerk gedoopt, 
ging met Christus de dood in 
en verrees met Hem tot nieuw leven. 
Door Uw macht, worden wij vrij van zonde 
om kinderen van God te worden, 
het eervolle Lichaam van Christus. 
Door Uw macht is alle angst overwonnen 
en het Evangelie van liefde wordt gepreekt 
in iedere hoek van de aarde, 
tot eer van God, de Vader, de Zoon 
en de Heilige Geest, 
aan wie alle lof toekomt in dit Jubileumjaar. 
En in alle eeuwen. Amen.

Bron: Engelse tekst op Franciscan Cyberspot
Vertaling: 2000, Stg. InterKerk / Parochie Heilig Hart van Jezus, Eindhoven

Terug naar Pausreis door het Heilige Land